French Teams Chennai 2015 

French Women team European Champion